วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 7


     ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม

1. พรบ. สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด
     ตอบ ประกาศ 11 มิถุนายน 2546 บังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546

2.
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง 
   ตอบ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษาอื่น

3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
    ตอบ คุรุสภามีจุดประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 
             1.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกเเละเพิกถอนวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตราวิชาชีพเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู
              2.กำหนดนโยบายเเละการพัฒนาวิชาชีพ
              3.ประสานเเละส่งเสริมการศึกษาเเละการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
    ตอบ คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ 15 ข้อ คือ
1.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ควบคุมความประพฤติเเละการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.ออกใบอนุญาติให้เเก่ผู้ที่ขอใบประกอบวิชาชีพ
4.พักใช้หรือเพิกถอนใบประกับวิชาชีพ
5.สนับสนุน ส่งเสริมเเละพัฒนาวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเเละผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
7.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8.รับรองความรู้ เเละประสบการณทางวิชาชีพ
9.ส่งเสริมการศึกษาเเละการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
10.เป็นตัวเเทนวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
11.ออกข้อบังคับคุรุสภา
12.ให้ข้อเสนอเเนะเเละคำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี
13.ให้คำเเนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเเก่รัฐมนตรี
14.กำหนดให้คณะกรรมการอยู่ในอำนาจคุรุสภา
15.ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา

5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด 
ตอบ ค่าธรรมเนียมพระราชบัญญัติ เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ให้เเก่คุรุสภา ดอก ผลที่ได้จากข้อข้างต้นดังกล่าว

6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน 
ตอบ คณะกรรมทั้งหมดมี 39 คน ประธานกรรมการที่ ครม. เเต่งตั้ง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือกฏหมาย

7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย 
ตอบ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเเละไม่เคยถูกพักการใช้หรือปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีตำเเหน่งวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป

8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
ตอบ บริหาร ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เเละอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา ให้คำปรึกษาเเนะนำ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 54 ควบคุม ดูเเล การดำเนินงานเเละการบริหารทั่วไปตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนด

9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ 
ตอบ มีทั้งหมด 17 คน ประธานกรรมการคือคณะรัฐมนตรีเเต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่พิจารณาการออกใบประกอบวิชาชีพ การพักใช้เเละการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

10. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
ตอบ ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ เเละไม่เกิน 65 ปี
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ ผู้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ครูฝึกสอน ผู้บริหารระดับเหนือกว่าเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้บริหารทั้งระดับปริญญาทั้งรัฐเเละเอกชน

12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
ตอบ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือวุฒิสภารองรับ ผ่านการปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาเเละผ่านการประเมินตามเกณฑ์

13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร 
ตอบ หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องยื่นอุทธรณ์เเก่คณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับเเต่วันที่ได้รับเเจ้งหรือไม่ยื่นหรือต่อใบอนุญาต

14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
ตอบ มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้เเละประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน

15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่ออาชีพ จรรยาบรรณต้อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม

16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน พักการใช้ใบอนุญาต

17. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภทประกอบด้วย
ตอบ สมาชิกคุรุสภามี 2  ประเภท ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ เเละสมาชิกกิตติมศักดิ์


18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
ตอบ สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดเมื่อ ตาย ลาออก คณะกรรมการให้พ้นจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการมีมิติถอดถอนสมาชิกกิตติมศักดิ์

19. สกสค.ย่อมาจาก อะไร
ตอบ สกสค.ย่อมาจาก คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเเละสวัสดิภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

20. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
ตอบ  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเเละสวัสดิภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษามี 23 คน และ รมต.ศธ. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร 
ตอบ  ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้ใดถูกพักใช้หรือเเสดงตนว่ามีใบประกอบวิชาชีพเป็นเท็จมีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ2546 คือ ใคร
ตอบ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ 2546 คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร
ตอบ ต่อ/เเทน,รอง,นาญ,ขึ้น = 200,300,400,500บาท หมายถึง ค่าต่อใบอนุญาตหรือใบเเทนใบอนุญาต 200 บาท,ใบรับรอง 300 บาท,เเสดงความชำนาญการ  400 บาท, ขึ้นทะเบียนใหม่ 500 บาท


2.ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

๒.1.นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร

   ตอบ คำว่าวิชาชีพทางนั้น ผู้ที่มีวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใด ผู้นั้นต้องปฎิบัติตนเพื่อให้เกิดคุณภาพในด้านนั้น ปฎิบัติตนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เเก่ผู้รับบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ

2.2.วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร

    ตอบ วิชาชีพควบคุมผู้ที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้นต้องมีใบประกอบวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขของคุรุสภา

2.3.การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร

  ตอบ การประกอบวิชาชีพควบคุมนั้น ผู้ที่มีการประกอบวิชาชีพควบคุมนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎกระทรวงคือต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เมื่อมีการเพิก ถอน หรือถูกยกถอนใบประกอบวิชาชีพนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพนั้นต่อได้

2.4.มาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้านประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ มาตรฐานด้านวิชาชีพนั้นประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
           1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
           2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           3.มาตรฐานการปฏิบัติตน   

2.5.ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย

   ตอบ   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานความรู้ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่ในระดับที่สามารถเผยแพร่ให้คนอื่นได้ ส่วนประสบการณ์ คือ สิ่งที่เคยได้ปฎิบัติผ่านมา ได้เรียนรู้ผ่านมา และเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในชีวิตได้ดี

6.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนและการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของสถานศึกษา  ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติตนนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางด้านต่างๆของครูผู้สอน ซึ่งควรอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น